24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30

Informace o zpracování osobních údajů ve společnostech skupiny Rumpold pro zákazníky, smluvní partnery a zájemce o služby

1. Zpracování a ochrana osobních údajů

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“) a dále pak zákonem č.110/219 Sb., o zpracování osobních údajů.  Společnosti skupiny RUMPOLD v ČR chrání důvěrnost osobních údajů a zaručují jejich nezbytnou ochranu proti všemu, co by ji mohlo narušit. V souladu s GDPR a zejména jeho článkem 13 předkládáme souhrnné informace zákazníkům, smluvním partnerům a zájemcům o poskytnutí služby společností skupiny RUMPOLD v ČR, jak zpracovávají jejich osobních údaje, příp. osobní údaje jejich zaměstnanců, zástupců či kontaktních osob.

Společnosti koncernu skupiny RUMPOLD v České republice, tedy společnosti:

RUMPOLD s.r.o. (se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 61459364, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 12702)

RUMPOLD-P s.r.o. (se sídlem Čs. armády 29, 261 01 Příbram, IČ: 61778516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 312359)

RUMPOLD-RCHZ s.r.o. (se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 03874541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 239244)

Rumpold-R Rokycany s.r.o. (se sídlem Jiráskova 32, 337 01 Rokycany, IČ: 62619357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C vložce 6104)

Rumpold 01-Vodňany s.r.o. (se sídlem Stožická 1333, 389 01 Vodňany, IČ: 49023098, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddíle C vložce 3128)

RUMPOLD UHB s.r.o. (se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ: 60704756, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložce 15009)

Biopas, spol. s r.o. (se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČ: 46960511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložce 6255)

RUMPOLD-T s.r.o. (se sídlem Jaselská 585, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 26015633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddíle C vložce 9111)

Rumpold-T /Chráněná dílna/ s.r.o. (se sídlem Jaselská 585, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 26065053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddíle C vložce 11741)

RUMPOLD-B s.r.o. (se sídlem Jaselská 585, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 25779842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddíle C vložce 12241)

P-Eko-odpady s.r.o. (se sídlem Podhoří 197/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64052460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C vložce 9976)

(dále jen „Společnost“ či „Společnosti“) respektují práva na ochranu osobních údajů a na soukromí.

2. Rozsah osobních údajů a účely a právní rámec zpracování

Společnosti zpracovávají osobní údaje, které jim jejich zákazníci, obchodní partneři a zájemci o služby o sobě, či o svých zaměstnancích, zástupcích či kontaktních osobách, sami svěří, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci jejich podnikatelských činností a poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství, uzavírání a plnění smluv, tj. informace běžně sdělované v rámci obchodního styku. Jedná se o osobní údaje zákazníků, smluvních partnerů, zájemců o služby a dále údaje o konkrétních osobách, (osobní údaje jejich zaměstnanců, zástupců či kontaktních osob), které byly Společnostem sděleny ze strany zákazníka, obchodního partnera či zájemce o služby.

Společnosti, jako správci osobních údajů smluvních partnerů, určují, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.  Společnosti zpracovávají údaje od obchodních partnerů za účelem:

  • plnění právní povinnosti vyplývající v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  • realizace své podnikatelské činnosti – plnění smluv, vyplývající z čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • ochrany oprávněných zájmů správce vyplývající z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  • např. marketingu, a to na základě souhlasu subjektu osobních údajů vyplývajícího z čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR s tím, že souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat.

Společnosti, jako správci osobních údajů smluvních partnerů, splňují veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.  Budou tedy zpracovávat osobní údaje získané od zákazníků, smluvních partnerů a zájemců o služby jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Mezi takto zpracovávané údaje patří zejména:

  • obchodní firma zákazníka, smluvního partnera či zájemce o služby, případně jméno a příjmení obchodního partnera, IČO, DIČ, sídlo, případně místo podnikání nebo bydliště,
  • údaje o osobách pověřených za smluvního partnera jednat, tedy údaje o jeho zaměstnancích, zástupcích, kontaktních osobách (jméno, příjmení, případně titul, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • je-li to potřebné pro realizaci smluvního vztahu též název bankovního ústavu a číslo účtu,
  • údaje o smluvním vztahu a o jeho realizaci, či o podmínkách a možnostech uzavření smluvního vztahu (údaje o poskytovaných službách, případně dodávaném zboží, cenová ujednání).

3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Společnosti chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Společnosti přijaly a udržují veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a je zajištěn vysoký standard IT zabezpečení. V rámci Společností platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou zaměstnanci, kteří s údaji pracují, seznámeni.

4. Získávání a předávání osobních údajů

Osobní údaje získávají společnosti přímo od svých zákazníků, smluvních partnerů a zájemců o služby v rámci běžného obchodního styku nebo z veřejně dostupných zdrojů. Takovými zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky zákazníka, obchodního partnera či zájemce o služby.

K osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Společností, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládají Společnosti sami a nepotřebují k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, a to v nezbytných případech a v minimálním rozsahu, které nedokážou Společnosti zajistit vlastními silami, využívají služeb zpracovatelů, kteří jsou na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smlouvy o poskytování služeb, pověřeni konkrétním zpracováním. Takto jsou v případě skupiny těchto společností osobní údaje předávány zpracovateli, kterým je jejich mateřská společnost RUMPOLD s.r.o., která na základě smluv o poskytování služeb poskytuje služby dceřiným společnostem skupiny RUMPOLD v ČR (např. účetní služby, včetně vystavování faktur, služby finanční atd.). Je možné, že se v budoucnu Společnosti rozhodnou využít další zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě Společnosti při výběru budou na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Veškerá data Společnosti zpracovávají výhradně v Evropské unii.

5. Cookies

Naše webové stránky využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie. Detailní informace o cookies najdete na této stránce Zásady použití cookies.

6. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnosti zpracovávají, řadu práv:

Právo na informace o zpracování osobních údajů, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právu mít přístup k osobním údajům, což znamená, že subjekt údajů může kdykoli Společnost vyzvat, aby doložila, zda a jaké její osobní údaje zpracovává a proč.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud subjekt shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.

Právo na opravu v případě, že osobní údaje byly zpracovány neúplně či nepřesně.

Právo na odvolání souhlasu – v případě, že byl dán souhlas se zpracováním údajů, lze jej kdykoli odvolat s účinky do budoucna.

Právo na vymazání osobních údajů (být zapomenut) v případě, že zpracování osobních údajů bylo protiprávní lze žádat Společnost o omezení použití nebo úplnou likvidaci. Toto nelze v případech, kdy je Společnost vázána zákonnou povinností (např. musí evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem).

Právo na přenos údajů lze uplatnit tehdy, pokud Společnost osobní údaje získala přímo od subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, tak, že lze požádat Společnost, aby osobní údaje předala jinému správci.

Právo podat Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů je možné uplatnit tehdy, pokud by Společnost nezpracovávala osobní údaje v souladu se zákonem. Společnost by uvítala, pokud ji nejprve budou smluvní partneři o tomto podezření informovat, aby mohla případné pochybení napravit.

7. Mlčenlivost

Společnosti si dovolují své zákazníky, obchodní partnery a zájemce o služby ujistit, že jejich zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se Společnostmi. Bez výslovného souhlasu smluvních partnerů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

8. Doba zpracování

Společnosti zpracovávají osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a do doby realizace veškerých závazků plynoucích či souvisejících s daným smluvním vztahem. Společnost dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejich oprávněných zájmů.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

9. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů k výše uvedené problematice, či v případě, že si přejete kontaktovat v souvislosti se zpracováním údajů jakoukoli ze Společností, a to ať již s dotazem, či za účelem realizace kteréhokoli práva uvedeného v bodě 5. Výše, prosím učiňte tak na mailovou adresu: info@rumpold.cz

Tato Informace o zpracování osobních údajů ve společnostech skupiny RUMPOLD v ČR platí od 25. 5. 2018 a je pravidelně aktualizována.