24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30

Oznamovací systém

Oznamování protiprávního jednání, známé také jako whistleblowing, je v moderním firemním prostředí klíčovým prvkem, který má za cíl podporovat dodržování právních a etických standardů fungování společnosti.

Také společnosti skupiny Rumpold v ČR přijímají odpovědnost a zasazují se o Corporate Social Responsibility v praxi. Prostřednictvím oznamovacího systému umožňují svým zaměstnancům a dalším osobám bezpečně nahlásit nezákonné chování nebo porušování profesních standardů či jiným způsobem se neslučujícího chování s pravidly Saubermacher Compliance, etickými principy, příp. dokumentem Hans Roth Wegweiser. S účinností od 1. 8. 2023 mají společnosti zaveden vnitřní oznamovací systém, který zajišťuje bezpečné podání oznámení a chrání identitu oznamovatelů.

Oznamovatel by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u společnosti (nejčastěji svého zaměstnavatele), v jejíž působnosti či proti jejímž zájmům jednání směřuje. Takovýto postup je oboustranně výhodný. Daná společnost má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli Ministerstvo spravedlnosti a zabránit tak hmotným škodám či poškození své pověsti. Tento postup je výhodný i pro oznamovatele, který dosáhne vyřešení problému s minimálním právním rizikem.

V případě, že takovýto interní oznamovací kanál není funkční nebo se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude ochráněna jeho identita a hrozila by mu odvetná opatření ze strany zaměstnavatele, má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. V rámci Ministerstva spravedlnosti jsou oba tyto oznamovací systémy odděleny.

Oznamovací kanály společností Rumpold

Písemně, prostřednictvím e-mailové adresy: whistleblowing@rumpold.cz
Telefonicky, na telefonním čísle: +420 210 082 120
Ústně, při osobním jednání na základě předem domluvené schůzky s pověřenou osobou
Příslušná osoba: JUDr. Irena Viková, advokátka

VZOR OZNÁMENÍ

Otázky & Odpovědi

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným, tzv. příslušným osobám, které mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

Oznamovací systém není určen pro odpovědi na otázky obecné povahy anebo pro osobní stížnosti (např. na neuskutečněné povýšení/zvýšení platu atd.). Pro ty jsou vám k dispozici přímo vedoucí pracovníci.

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 1. 8. 2023 poskytována na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Tento zákon rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset.

Osobní údaje, které obsahuje oznámení, budou zpracovávány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů společností skupiny RUMPOLD. Prosíme oznamovatele, aby neuváděli do svého oznámení osobní údaje, které nejsou pro obsah oznámení důležité. Pokud tak učiní, mohou být tyto osobní údaje z oznámení odstraněny, aniž by byl oznamovatel o tomto informován.

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou společnosti, které se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce.

Oznámení bude v rámci každého oznamovacího systému přiděleno tzv. příslušné osobě, která bude mít povinnost oznámení v stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku prošetření vždy vyrozumět oznamovatele.

Totožnost oznamovatele nebude sdělena třetí osobě bez souhlasu oznamovatele. V případech, kdy to vyžaduje zákon, však totožnost oznamovatele musí být sdělena orgánům veřejné moci. Při takovém postupu bude oznamovatel předem informován.

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení.